top of page

אפיון המוצר – SOW

 
שלבים בחייו של פרויקט
שלב א' – אפיון הפתרון למימוש - בחירת קונספט ותכן כללי (PDR)

•    קבלת המידע מהלקוח והזמנת עבודה.
•    אפיון והגדרת הצרכים והדרישות ע"י ביצוע פגישות/ראיונות עם אנשי המפתח ושאר הגורמים הרלוונטיים.
•    הכרת סביבת העבודה, אילוצי הייצור ו"צוורי בקבוק", הספקים נדרשים, עלויות ועוד.
•    לימוד התהליך (ייצור, מקרה, מפרטי אפיון) הקיים על בוריו, מדידות ותיעוד תהליכים.
•    עיבוד נתונים, דיונים ובדיקות.
•    כתיבת מסמך אפיון דרישות וצרכים והצגתו ללקוח. 
•    כתיבת מסמך תכולת עבודה (SOW) והצגתו ללקוח.
•    הגדרת קונספט שיהווה בסיס לתכן המערכת בהתאם לדרישות של ה-SOW.
•    ביצוע תכן כללי למערכת, ומספר עיצובים למוצר 
•    פגישה עם הלקוח והצגת התוצרים בסקר תיכון (PDR). 

שלב ב' – תכן מפורט (CDR)

•    מידול כללי של הקונצפט בסוליד
•    ביצוע תכן מפורט למערכת, בהתאם לתכן הכללי שבוצע בשלב א'.
•    ביצוע בדיקות, אנליזות וניסויים לווידוא יעילות התכן.
•    ביצוע מודלים ממוחשבים ושרטוטים D + 3D 2
•    הצגת התוצרים ללקוח בסקר תיכון (CDR).
•    תיעוד - תיק מוצר/ייצור

שלב ג' – מודל - שרטוטים, מפרטים טכניים ו BOM

•    בקשה להצעת מחיר מהיצרן למודל 
•    ביצוע מודל 
•    פגישה עם הלקוח 
•    עדכון והכנת קבצים לייצור.
•    הכנת  BOM
•    כתיבת נהלים רלוונטיים (במידת הצורך)
•    עדכון תיק מוצר/ייצור ללקוח 

שלב ד' – מימוש התכן 

•    רכש וייצור כלל חלקי המערכת (תמיכה ביצור: כלי יצור, רכש חו"ג, ייצור חלקי המערכת(.
•    קבלת הזמנה מהלקוח 
•    הוצאת הזמנת רכש 
•    בדיקת T1 - שיפור (לעיתים), ביצוע מספר סבבים של בחינה ושיפור עד להגעה לתוצאה הרצויה (לאב טיפוס, דגם הנדסי, דגם ייצורי) בהתאם למפרט.
•    הכנת תיק מוצר סופי (תיאור המכלולים העיקריים, אופן עבודה, הוראות בטיחות, הוראות הרכבה)

רותל הנדסת מוצר הוקמה ב - 1992 כבית תכנון המציע תחת קורת גג אחת שרותי עיצוב, פיתוח, תכנון וייצור בסין מוצרים מותאמי לקוח, תוך התמקדות בזיווד אלקטרוני בפלסטיקה ומתכת.

bottom of page